onsdag 26. mars 2008

Brukermedvirkning

Kompetansemål:

Elevene skal kunne gjøre rede for hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I FNs barnekonvensjon kan du lese om brukermedvirkning, blant annet i §§ 12 og 13:

12 Å si sin mening og bli hørt

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

13 Få og gi informasjon

Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.


Brukermedvirkning handler om kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte. Du må for eksempel ha kunnskap om barn og unges utvikling for å kunne tilpasse brukermedvirkningen til deres modningsnivå. Du må også ha holdninger som inkluderer alle barn og unges rett til brukermedvirkning, også sterkt funksjonshemmede, eller barn og unge som kommer fra hjem med en annen kuturell og religiøs identitet enn din egen. Du må lære deg å observere, planlegge og kommunisere med barn på ulike alderstrinn og med ulikt funksjonsnivå. (Kommunikasjon og samhandling, Gyldendal 2007)

Oppgave:

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

  • barnehage

  • skole

  • ungdomsklubb

Drøft hva barn i barnehage kan bestemme, hva barn og unge kan bestemme i skolen og hva ungdom kan bestemme i en ungdomsklubb.


Besvarelsen skriver du i din egen blogg. Den skal være levert senest torsdag 3. april 2008.


Besvarelsen vurderes med over middels, middels eller under middels.

Hjelpemidler:

Vekst: Kommunikasjon og samhandling s. 99 - 109.

http://barnehageforum.no/article.asp?contentID=14